ÁSZF

1. Általános rendelkezések

Ezek az Általános Szerződési Feltételek a SOLARONICS Kft. által minden olyan vevővel kötött értékesítésre vonatkozik, akinek a székhelye Európa területén található.

Minden értékesítésünkre ezek az Általános Szerződési Feltételek érvényesek, és a vevő teljes körűen és fenntartás nélkül vállalja ezeket. Minden olyan kitétel a vevői megrendelésen vagy levelezésben, mely ennek ellentmond, nem írhatja felül a SOLARONICS Kft. Általános Szerződési Feltételeit, kivéve, ha azt a felek kifejezetten és írásban elfogadták.

A katalógusokban, prospektusokban, árlistákon, brosúrákban, plaketteken és rajzokon feltüntetett információk és felvilágosítások csak tájékoztató jellegűek. A SOLARONICS fenntartja magának a jogot, hogy a feltüntetett termékek alakját, színét, méreteit, vagy anyagait módosítsa. Cégünket az alkalmazottai vagy a felhatalmazott képviselői által kötött rendelések akkor kötelezik, ha arról a tisztelt megrendelőnek visszaigazolást küldenek.

2. Az ajánlat terjedelme

Ha cégünk ajánlatot tett, az abban foglalt árak, paritások és feltételek (határidők, fizetési feltételek, stb...) csak az abban foglalt termékekre (minőség és mennyiség) vonatkoznak. Ellenkező kitétel hiányában egy hónapig érvényesek.

3. Tanulmányok és tervek

Cégünk nem vállal felelősséget a tőle kért tanácsok és ajánlások termelési kihatására. Illetékessége a termékek műszaki jellemzőire korlátozódik. Minden Vásárlónak vagy felhasználónak, aki garanciára tart igényt az adott eredmények vagy teljesítmények tekintetében, engedélyezett és felhatalmazott szakértőkhöz (épületgépész tervezőiroda) kell fordulnia, hogy az erre a célra szolgáló legjobb megoldást választhassa.

4. Árak, fizetési feltételek és adók

Az árainkat EURO-ban adjuk meg, nettó értékben, raktári átvétel mellett (1116  Budapest, Építész utca 8-12), műszaki tájékoztatóval együtt. A vevőnek a megrendeléskor kell megadnia a fizetés deviza nemét (Ft vagy Euro). Forintban való fizetés esetén a számlázás az eladás napján érvényes Raiffeisen Bank által kiadott deviza eladási árfolyammal történik. A fizetési feltételeket és határidőket az árajánlat tartalmazza. A SOLARONICS és a vevő közötti külön megállapodás hiányában a megrendelt árukat és szolgáltatásokat az átvételkor kell teljes összegben kifizetni. Lehetőség van halasztott fizetésre melynek mértékéről minden esetben a SOLARONICS dönt.  

Tekintettel a SOLARONICS-ot terhelő igazgatási költségekre, az eladás számlázott összege legalább nettó 50 EURO.

5. Fizetés teljesítése

Az esetleges reklamációk vagy viták, mint a garancia igénybevétele, ami egy szállítmányra, termékre vagy szolgáltatásra vonatkozik, nem mentesíti a vevőt az esedékessé vált számlák rendezése alól. Csak egy tétel vagy csak egy számla ki nem fizetése magával vonja az összes fizetés esedékessé válását, és cégünk minden követelésének az azonnali behajthatóságát, még azokét is, amelyeknek nem járt le a fizetési határideje. A késedelmi kötbér esedékessé válik a számlán feltüntetett fizetési határidőt követő naptól. Összege a jegybanki alapkamat kétszerese. Fizetési késedelem esetén fenntartjuk a jogot a szállítások felfüggesztésére ugyanannak a vevőnek címzett egyéb termékekre vonatkozóan, függetlenül az esetleges kártérítési igényektől.

6. Határidők

A határidők (gyártás és szállítás) a lehető legpontosabban vannak megadva, de ugyanakkor a SOLARONICS ki van téve egyéb partnerei, ill. beszállítói feltételeinek is, ezért változások is előfordulhatnak. Az e határidőkhöz képest előforduló késések miatt a rendelés nem mondható le, illetve nem nyújthatnak okot a fizetések visszatartására vagy kártérítésre. Vis major (sztrájk, természeti katasztrófa, tűzvész, stb.) esetén cégünkre semmilyen kötelezettség sem hárítható.

7. A rendelés módosítása vagy lemondása

A vevő által kért bármilyen rendelésmódosítás vagy lemondás csak akkor vehető figyelembe, ha azt cégünkhöz írásban eljuttatták. Vevőt a rendelés következtében kötelmi jog terheli. A rendelés módosítás vagy lemondás lehetőségét SOLARONICS Kft. mérlegeli és dönt annak részben vagy egészben történő elfogadásáról vagy elutasításáról. 

A vevő által kérelmezett rendelés lemondás elfogadása esetén a megfizetett előlegek a SOLARONICS Kft.-t illetik, ezen felül SOLARONICS Kft. fenttartja a jogot a rendelés  lemondásból származó költségeinek vevő általi  megfizetésére.

8. Kiszállítások és szállítás

Termékeink szállítása a telephelyi átvételt követően a vevő kockázatára történik, akár bérmentesítve szállítják azokat akár nem. A leszállításkor a címzett vagy képviselőjének a feladata ellenőrizni az átvett csomagok számát és állapotát. Káreset vagy hiány esetén a címzettnek vagy képviselőjének

1) az átvételkor azonnal jeleznie kell a SOLARONICS részére,

2) a sérülés helyét, mértékét fel kell tüntetni a szállítólevélen és a fuvarozóval leigazoltatni,

3) a szállító levél másolatát 24 órán belül el kell küldeni SOLARONICS részére. 

A fenti három feltételt nem teljesítése esetén a SOLARONICS Kft.-t semmilyen felelősség nem terheli, kártérítésre nincs lehetőség, a veszteség vagy a kár teljes egészében a vevőt terheli. A leszállított termékek átadása a teherautón történik, a kirakodásról a vevőnek kell intézkednie. Ez okból származó gépkocsi állásköltség kiszámlázható.

9. Visszavétel és csere

Cégünk előzetes és írásos hozzájárulása nélkül semmilyen árut nem veszünk vissza, és nem cserélünk. E rendelkezés be nem tartása esetén sor kerülhet az áru ismételt elküldésére a vevő felé, de kizárólag az ő költségére. Minden árut eredeti csomagolásban kell visszaküldeni. A csere lehetőségéről a SOLARONICS dönt saját hatáskörében, az ide vonatkozó jogzsabályi feltételeket figyelembe véve.

10. Szerelés, beüzemelés, beállítások

Termékeink szerelési, beüzemelési és beállítási költségei a vevőt terhelik. Abban az esetben, ha a szállítás után, a berendezés jellemzőit és teljesítményét illetően kifogás merülne fel, és helyszíni intézkedésekre lenne szükség, továbbá ha bebizonyosodik, hogy az általunk megadott specifikációkat, ajánlásokat vagy előjelzéseket a telepítéssel megbízott személy nem tartotta be, a SOLARONICS az ebben az ügyben jelentkező költségeit kiszámlázza a vevő felé.

11. Tulajdonjogi fenntartás

A SOLARONICS Kft. marad az értékesített termékek tulajdonosa mindaddig, amíg a vételárat teljes mértékben ki nem fizették. A tulajdon átruházása a vevő javára csak akkor történik meg, amikor a vételárat teljes egészében kifizették.

A tulajdonjogi fenntartás ellenére az eladott elemek a vevő felelős őrzése alatt vannak, és a vevőre hárul annak minden kockázata, ill. rendeltetésszerű használatának a kötelezettsége. A termékek vagy áruk árának határidőre történő megfizetésének elmulasztása esetén a SOLARONICS bármikor követelheti a leszállított termékek vagy áruk visszajuttatását a vevő költségére, függetlenül a tulajdonos kilététől. A leszállítástól kezdődően a vevőre hárul a termékekkel kapcsolatos minden kockázat és veszteség, lopás vagy rongálás miatt is, valamint a termék által esetlegesen okozott károk miatti felelősség is. Az eladó bekérheti a vevőtől harmadik fél nyilatkozatát is a hozzáférhetőséget illetően.

12. Garancia

A termékeket, berendezéseket arra képzett szakembereknek kell telepíteniük, az érvényes előírásoknak, a szakma szabályainak és a műszaki ismertetőkben leírtaknak megfelelően. Amennyiben a fent felsorolt feltételeket betartják, termékeinkre egy éves anyag és munkadíj garancia érvényes (kiszállások nélkül). A garancia a SOLARONICS által kiállított számla dátumával kezdődik. Minden felelősséget elhárítunk, és semmilyen garancia sem érvényes a vevő hanyagsága esetén, hibás csatlakozások, rossz anyagmozgatás vagy szállítás következtében, azonnal vagy késleltetve előforduló rongálódás, hibás, rosszul adaptált vagy az előírásoknak meg nem felelő telepítés miatt. A garancia érvényesítésnél csak a gyártási hibákat és az alapanyaghibákat lehet figyelembe venni. A garancia nem érvényes, ha a hiba a SOLARONICS ajánlásainak meg nem felelő karbantartás vagy kezelés miatt történt. A SOLARONICS nem garantálja, hogy termékei elérik azokat a hőmérsékleteket vagy teljesítményeket, amelyeket a vevő maga elé célul tűzött ki, kivéve ha erről külön hőfok garanciára szóló írásbeli megállapodást történt. Bármely, a garanciális idő alatt történt csere nem hosszabbítja meg a garanciális időt. Közvetett, kereskedelmi vagy egyéb kárért kártérítés sem igényelhető.

Akár vevő, akár bármely más személy felé cégünk nem tehető felelőssé olyan személyi sérülésekért vagy anyagi károkért, amelyeket a termékeinkkel okozhatnak, vagy amelyek a termékek nem megfelelő használatának közvetlen vagy közvetett következményei lennének.

13. Vitás ügyek és jogi illetékesség

Minden az ezen Általános Szerződési Feltételek értelmezésével vagy alkalmazásával vagy a SOLARONICS által elfogadott rendelésekkel (és azok következményeivel) kapcsolatos vitás ügy a Budapesti Kerületi Bíróság kizárólagos hatáskörébe tartozik, és a magyar jog előírásai érvényesek.